30 let zkušeností..neriskujte, vsaďte na kvalitu

Nabídka firmy Vrtané studny adamec

Vrtaná studna

Vrt studny je proveden vrtací soupravou SLVE 81 na samostatném podvozku vybavenou pro vrty hloubek do 50 m.

Vlastní vrt studny je hlouben průměrem 180 mm pro předpažení a dále pak průměrem 152 mm technologií pneumatického příklepu na vrtací korunku. Vrtací kladivo je přimazáváno ekolologickým olejem PRIMOL EKO PNEU.

Pro předpažení vrtu studny jsou používány zárubnice z PVC o průměru 160 mm.

Pro vystrojení vrtu studny jsou používány zárubnice z PVC o průměru 125 mm až na dno.

Používané zárubnice mají atestaci na pitnou vodu.

V mezikruží vrtu studny se provede obsyp bentonitovou směsí proti pronikání povrchových vod do vrtu.

Na závěr je vrt studny vyčištěn stlačeným vzduchem airlift.

Vrt studny je třeba osadit do nezámrzné hloubky (cca 90 cm) skružemi o průměru 80 cm (viz. Řez studnou)..Po domluvě se naše firma o zaskružení postará.

rez studnou

Cena vrtu studny: 850 Kč/m (včetně DPH)

Cena vrtu studny zahrnuje:

Vrt studny o průměru 152 mm

Pažení o průměru 125 mm s atestem na pitnou vodu

Vyhledávání vody

Dopravu do 50 km

Nejsme plátci DPH

Technologie vrtání studny

Vrt studny je proveden vrtací soupravou SLVE 81 na samostatném podvozku vybavením pro vrty studen hloubek do 50 m.

Vlastní vrt studny je hlouben průměry 180 mm pro předpažení a dále pak 152 mm, technologií pneumatického příklepu na vrtací korunku.

Vrtacího kladivo je přimazáváno ekolologickým olejem PRIMOL EKO PNEU.

Stavební povolení a vodohospodářské řízení vrtu

Spolupracujeme s hydrogeology, kteří vyřídí veškerá povolení a posudky.

1. Stavební povolení

2. Vodohospodářské řízení

3. Povolení vodoprávního úřadu

a. Stavební povolení ke stavbě vrtané studny

b. Povolení k odběru podzemních vod

Vrtaná studna je podle stavebních předpisů považována za stavbu, a před její realizací je tedy třeba vyřídit stavební povolení a projít vodohospodářským řízením (dle Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb. a Vodního zákona č. 254/2001 Sb.).

Pokud se chystáte stavět novou vrrtanou studnu, potřebujete několik povolení. V první řadě je třeba studnu územně projednat s příslušným stavebním úřadem. Jedná se o obecný stavební úřad, který vám povolí i jiné stavby, např. rodinný domek, přístavbu, oplocení apod.

Následují 2 povolení vodoprávního úřadu:

a. Stavební povolení ke stavbě vrtané studny

b. Povolení k odběru podzemních vod

V případě povolování vrtaných studní pro domácnosti je vodoprávním úřadem zpravidla odbor životního prostředí pověřeného obecního úřadu, tj. městského úřadu, kde sídlí i váš stavební úřad.

V případě povolování vrtání studní pro jiné než domácí účely je jím odbor životního prostředí obecního úřadu s rozšířenou působností.

Každý, kdo využívá více vrtanývh studní, musí mít povolení k odběru vody pro každou z nich.

Pokud máte vrtanou studnu a vodu z ní z nejrůznějších důvodů neodebíráte, povolení k odběru nepotřebujete.

Co vyžaduje legislativa k žádosti o vydání povolení k odběru podzemních vod z vrtané studny?

1. Mapový podklad

2. Kopie katastrální mapy daného území

3. Hydrogeologické posouzení

4. Kopie povolení stavby vodního díla

5. Kopie kolaudačního rozhodnutí

6. Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy

7. Plná moc žadatele pro jeho zástupce

Nová vrtaná studna

1. Územní rozhodnutí

2. Souhlas stavebního úřadu

3. Dokázání vlastnických nebo jiných práv k pozemkům nebo stavbám

4. Projektová dokumentace stavby

5. Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů

6. Povolení vodoprávního úřadu k nakládání s vodami

7. Vyjádření vodoprávního úřadu vydané k předmětu povolení

8. Plná moc žadatele pro jeho zástupce

Mapový podklad v měřítku 1:50 000 (popřípadě 1:25 000, 1:10 000) se schématickým zákresem místa odběru podzemní vody, pokud se současně s odběrem podzemních vod nežádá o povolení souvisejícího vodního díla (např. studny). Tento zákres si můžete udělat sami. Buď okopírujete příslušnou část turistické mapy a barevně zakreslíte místo odběru, nebo na serveru www.mapy.cz najdete vaši obec, v ní vaši nemovitost, vyznačíte třeba šipkou místo odběru a vytisknete. Nebo napřed vytisknete a pak ručně zakreslíte. Je to jedno, úřadu stejně předkládáte papír. Elektronicky to neumějí.

Kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa odběru podzemní vody. Zde už musíte využít služby katastrálního úřadu. Zakreslení provedete ručně např. barevným fixem.

Hydrogeologické posouzení. Na povinnost doložit hydrogeologické posouzení se dopředu zeptejte vodoprávního úřadu. U stávajících studní může od jeho předložení upustit. Někdy úřad vyžaduje, abyste o toto upuštění zvlášť požádali, někdy vám to jenom sdělí. V tomto případě se komunikace s úřadem vyplatí, protože posouzení může stát několik tisíc korun. Zpracovává ho oprávněný hydrogeolog. To, že je oprávněný poznáte podle toho, že má kulaté razítko.

Kopie povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než dnes příslušným k vydání povolení s vodami, pokud je má žadatel k dispozici. Pokud žádáte zároveň o povolení nové vrtané studny, samozřejmě žádné stavební povolení ani kolaudační rozhodnutí ještě nemáte. Pokud žádáte o povolení k odběru z vrtané studny starší roku 1955, také žádné nemůžete mít, protože v té době se nevydávalo.

Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy jako podklad pro zahájení řízení. Vodoprávní úřad vždy vyžaduje stanovisko správce povodí. Pokud máte studnu na území chráněné krajinné oblasti (CHKO), vyžaduje i jejich stanovisko. Některý úředník požaduje k žádosti přiložit i stanovisko obce, některý si ho vyžádá sám v průběhu řízení.

Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.

Pokud budete stavět vrtanou studnu novou, budete navíc potřebovat doklady pro stavební řízení:

Územní rozhodnutí (s doložkou nabytí právní moci) příslušného orgánu územního plánování, popřípadě stanovisko tohoto orgánu, že předmětná stavba vodního díla územní rozhodnutí nevyžaduje v souladu se zvláštním právním předpisem.

Souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek. Jestliže se územní rozhodnutí nevydává, postačí vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování, popřípadě se sdělením připomínek. Vydává stavební úřad, který vám vydal územní rozhodnutí.

Doklady, jimiž stavebník prokáže vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám, které jej opravňují na nich zřídit požadovanou stavbu (popřípadě provést změnu stavby). Zde musíte využít služby katastrálního úřadu. Záleží na tom, co máte blíže. Nezapomeňte, že musíte přikládat i snímek katastrální mapy. Ten také vydává katastrální úřad, takže se vyplatí oba doklady získat současně.

Projektová dokumentace stavby vrtané studny ve dvou vyhotoveních; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno dalí vyhotovení projektové dokumentace. Upozornění: Dokumentaci musí zpracovat projektant oprávněný k projektování vodních děl! Pokud je starší, má oprávnění k projektování vodohospodářských staveb, což je totožné. Poznáte podle kulatého razítka.

Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

Vodoprávní úřad vždy vyžaduje stanovisko správce povodí. Pokud máte studnu na území chráněné krajinné oblasti (CHKO), vyžaduje i jejich stanovisko. Některý úředník požaduje k žádosti přiložit i stanovisko obce, některý si ho vyžádá sám v průběhu řízení.

Povolení vodoprávního úřadu k nakládání s vodami podle § 8 vodního zákona, bylo-li vydáno k předmětné stavbě předem jiných vodoprávním úřadem než příslušným k vydání stavebního povolení.

Vyjádření vodoprávního úřadu vydané k předmětu povolení podle § 18 vodního zákona, pokud bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání stavebního povolení. K vrtaným studním se vydává pouze ve výjimečných případech.

Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.

Kontakt

Jiří Adamec ml.

+420 602 282 541

E-mail: studnyadamec@seznam.cz

Adresa

Na Bulánce 530

257 22 Čerčany

Poptávkový formulář

Váš mail:

Telefon:

Předmět:

Zpráva:

© 2009 - 2019 všechna práva vyhrazena, vytvořil Tomáš Hrstka - aceklima.cz

TOPlist